Quotes from the Writings of Nichiren

Daily quotes from the Writings of Nichiren Vol. 1 & 2

To my Friends by Daisaku Ikeda

May 13, 2014

–TO MY FRIENDS–
A strong prayer for your district to become
  the foremost “castle of capable individuals”
  in your country is the driving for
  progress and development.
Let’s unite our hearts as one and
  create a new solidarity of
  Bodhisattvas of the Earth!

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
「わが地区を
 日本一の人材城に!」
 強き祈りこそ発展の力。
 皆で心を合わせ
 新たな地涌の連帯を!

–WAGA TOMO NI OKURU–
“WAGA CHIKU O
  NIHON ICHI NO JINZAIJO NI!”
TSUYOKI INORI KOSO HATTEN NO CHIKARA.
MINA DE KOKORO O AWASE
  ARATA NA JIYU NO RENTAI O!

Advertisements

To my Friends by Daisaku Ikeda

April 18, 2014

–TO MY FRIENDS–
Let’s welcome discussion meeting
  participants with heartfelt greetings
 “showing [them] the same respect you
  would a Buddha.”(*)
 Sincere actions will cause
  waves of joy to spread.

(*)”The Fourteen Slanders,” WND 1 p. 757
(phrase from Chapter 28 of the Lotus Sutra: “You should rise and greet him from afar, showing him the same respect you would a Buddha.”)

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
 会合の参加者を
 「仏を敬うが如く」
 真心で迎えよう!
 誠実の振る舞いから
 歓喜の波動は広がる!

–WAGA TOMO NI OKURU–
KAIGO NO SANKASHA O
  “HOTOKE O UYAMAU GA GOTOKU”
  MAGOKORO DE MUKAEYO!
SEIJITSU NO FURUMAI KARA
  KANKI NO HADO WA HIROGARU!

 

To my Friends by Daisaku Ikeda

April 15, 2014

–TO MY FRIENDS–
One cannot gain true strength
  with mere resourcefulness and cunning.
Those who continue to make strenuous efforts
  without begrudging hardship will absolutely
  be victorious in the end!

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
要領だけでは
 真の力はつかない。
 労苦を惜しまず
 努力を貫き通す人が
 最後に必ず勝つ!

–WAGA TOMO NI OKURU–
YORYO DAKE DE WA
  SHIN NO CHIKARA WA TSUKANAI.
KURO O OSHIMAZU
   DORYOKU O TSURANUKI TOSU HITO GA
  SAIGO NI KANARAZU KATSU!

To my Friends by Daisaku Ikeda

April 12, 2014

–TO MY FRIENDS–
As the Nichiren Daishonin states,
  “the more one praises [the
  blessings of the Lotus Sutra,] the more
  one’s own blessings will increase.(*)
Let’s boldly share with others the
  greatness of our faith and practice.
Your noble efforts will cause fortune
  and benefit to shine brilliantly.

“The Blessings of the Lotus Sutra,” WND I p. 673

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
「ほむれば
弥(いよいよ)功徳まさる」。
信心の偉大さを
 堂々と語ろう!
そこに尊き福徳は輝く。

–WAGA TOMO NI OKURU–
“HOMURE BA IYO IYO
 KUDOKU MASARU.”
SHINJIN NO IDAISA O
  DODO TO KATARO!
SOKO NI TOTOKI FUKUTOKU
  WA KAGAYAKU.

To my Friends by Daisaku Ikeda

April 11, 2014

–TO MY FRIENDS–
Unity is the power for growth
and development.
Men’s and women’s division members,
unite in solidarity to support the
propagation efforts of the youth.
Remember,
“If the spirit of many in body but one in mind prevails
among the people, they will achieve all their goals.” (*)

(*) “Many in Body, One in Mind,” WND I-618

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
 団結こそ拡大の力!
 壮婦も一体となって
 青年の弘教の応援を!
 「異体同心なれば
 万事を成し」だ。

–WAGA TOMO NI OKURU–
DANKETSU KOSO KAKUDAI NO CHIKARA!
SOFU MO ITTAI TO NATTE
SEINEN NO GUKYO NO OEN O!
“ITAI DOSHIN NARE BA
BANJI O NASHI” DA

To my Friends by Daisaku Ikeda

April 10, 2014

–TO MY FRIENDS–
Let’s remember to express our deepest
appreciation and praise to friends
who are dedicating themselves unnoticed,
out of the limelight, for the sake of kosen-rufu.
It is due to their noble, behind-the-scenes efforts
that our people’s castle of Soka will stand
for all eternity!

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
目立たなくとも
 広布に尽くす友に
 最大の感謝と賞讃を!
 尊き陰の支えありて
 創価の民衆城は永遠!

–WAGA TOMO NI OKURU–
MEDATANAKU TOMO
KOFU NI TSUKUSU TOMO NI
SAIDAI NO KANSHA TO SHOSAN O!
TOTOKI KAGE NO SASAE ARI TE
SOKA NO MINSHU-JO WA EIEN!

To my Friends by Daisaku Ikeda

Image

April 9, 2014

–TO MY FRIENDS–
Leaders, go meet fellow members
  brimming with spirited determination.
Manifest a strong life force and send forth
  waves of joy into every corner of 
  our respective communities.

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
リーダーは
 勇んで友のもとへ!
 満々たる生命力で
 わが地域の隅々に
 歓喜の波動を送れ!

–WAGA TOMO NI OKURU–
“Leader” WA ISANDE TOMO NO MOTO E!
MANMAN TARU SEIMEIRYOKU DE
  WAGA CHIIKI NO SUMIZUMI NI
  KANKI NO HADO O OKURE!

To my Friends by Daisaku Ikeda

April 8, 2014

–TO MY FRIENDS–
The start of the new business and
school year is also a time
for refreshing your determination.
The weather is changeable, so make
extra effort to maintain your health.
Take precautions to prevent
traffic accidents, too.
Let’s live each day based on the spirit of
“faith equals daily life.”

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
決意と出発の新年度。
 変化の時期だからこそ
 体調管理を万全に。
 交通事故にも注意を。
 信心即生活の日々たれ!

–WAGA TOMO NI OKURU–
KETSUI TO SHUPPATSU NO SHINNENDO.
HENKA NO JIKI DAKARA KOSO
TAICHO KANRI O BANZEN NI.
KOTSU JIKO NIMO CHUI O.
SHINJIN SOKU SEIKATSU NO HIBI TARE!

To my Friends by Daisaku Ikeda

April 7, 2014

–WORDS OF THE WEEK–
Let’s make a fresh start together
with newly-enrolled students
and new employees.
The force for winning is generated
in the morning.
Today, again, let’s win our battles
with resonant gongyo and daimoku!

–TO MY FRIENDS–
The Daishonin warns,
“Thrust aside evil friends and
associate with good companions.”(*)
Having good comrades and seniors
in faith is the path to happiness.
Let’s encourage one another and advance
together!

(*)”Real Aspect of the Gohonzon” (WND I p. 831), in reference to an excerpt in Chapter 3 of the Lotus Sutra.

Translation of “Words of the Week” and “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–今週の言葉–
新入生・新社会人と共に
 フレッシュに出発だ。
 勝利の力は朝にあり。
 朗々たる勤行唱題で
 きょうも勝ち戦を!

–わが友に贈る–
「悪知識を捨てて
 善友に親近せよ」
 良き同志・先輩を
 持つことが幸福の道!
 共に励まし進もう!

–KONSHU NO KOTOBA–
SHINNYU-SEI, SHIN-SHAKAIJIN TO TOMO NI
FURESSHU NI SHUPPATSU DA.
SHORI NO CHIKARA WA ASA NI ARI.
RORO TARU GONGYO SHODAI DE
KYO MO KACHI IKUSA O!

–WAGA TOMO NI OKURU–
“AKUCHISHIKI O SUTETE
ZENYU NI SHINGON SEYO”
YOKI DOSHI, SENPAI O
MOTSU KOTO GA KOFUKU NO MICHI!
TOMO NI HAGEMASHI SUSUMO!

To my Friends by Daisaku Ikeda

April 6, 2014

–TO MY FRIENDS–
Let’s give a warm and hearty send-off
to our Future Division and Student Division
graduates who are entering new schools
and institutes of higher learning.
As members of the SGI family, let’s
encourage and help every one of them to
become capable individuals of the new era.

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
新入学の未来部
 学生部の友に
 真心のエールを!
 学会家族の励ましで
 皆を新時代の人材に!

–WAGA TOMO NI OKURU–
SHINNYUGAKU NO MIRAIBU
GAKUSEIBU NO TOMO NI
MAGOKORO NO ERU O!
GAKKAI KAZOKU NO HAGEMASHI DE
MINA O SHIN JIDAI NO JINZAI NI!

Post Navigation